مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممکن است مسئول همه وظایف بخش امور اداری باشد. ولی در سازمان های بزرگ، مدیر امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است.

 

شرح وظایف مدیریت امور اداری:

۱-اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی

۲-نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه

۳-تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط

۴-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان

۵-برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

۶-همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها ، اموال و تاسیسات

۷-نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه

۸-تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر اجرای طرح های مزبور

۹-نظارت بر اجرای مقررات استخدامی

۱۰-نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان

۱۱-مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم

۱۲-نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه

 

۰۲۸۳۳۶۸۷۶۲۴ خانم بیگی مسول بخش اداری