تجهیزات و دستگاههای این آزمایشگاه براساس آزمونهای کنترل مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی- محیطی به سه دسته  دستگاههای تعیین مشخصات فیزیکی رنگ تر (مانند دستگاههای اندازه‌گیری دانسیته، نقطه اشتعال، ضخامت و …)، دستگاههای تعیین مشخصات فیزیکی و مقاومت مکانیکی رنگ خشک (مانند دستگاههای اندازه‌گیری چسبندگی، سختی، مقاومت خمشی و …)، دستگاههای بررسی مقاومت شیمیایی و محیطی رنگ و پوشش (تعیین مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، زنون، شراط جوی تسریع شده مه نمک و …) تقسیم بندی می شود.

 

 

 

رنگ